Kaj prinašajo spremembe Zakona o minimalni plači?

S 1. januarjem letošnjega leta je bil na podlagi najnovejše novele Zakona o minimalni plači (v nadaljevanju ZMinP-B) vpeljan nov znesek minimalne plače. Le-ta bo za opravljeno delo v letošnjem letu znašal 886,63 evrov bruto, 1. januarja 2020 pa se bo zvišal na 940,58 evrov bruto.

 

Po splošni definiciji, ki opredeljuje minimalno plačo, je namreč delavec upravičen do plačila za opravljeno delo najmanj v višini minimalne plače, če pri delodajalcu v RS dela za polni delovni čas. V primeru skrajšanega delovnega časa od polnega pa delavcu pripada najmanj sorazmerni del minimalne plače. Iz osnovne zakonske opredelitve izhaja, da sodijo v minimalno plačo vsi elementi plače navedeni v Zakonu o delovnih razmerjih. To je osnovna plača delavca za določen mesec, del plače za delovno uspešnost in dodatki, ki mu pripadajo. Bodo pa s 1. januarjem 2020 na podlagi ZMinP-B (Ur. list RS, št. 83/2018) iz definicije minimalne plače izvzeti vsi dodatki določeni z zakoni in drugimi predpisi kot tudi s kolektivnimi pogodbami. Izvzet bo torej tudi del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi (Vir: MDDSZ).

 

Od 1. januarja 2021 dalje se bo za izračun minimalne plače uporabljala navedba, ki jo opredeljuje 3. člen ZMinP-B (Ur. list RS, št. 83/2018), po katerem se minimalna plača določi kot seštevek zneska minimalnih življenjskih stroškov, povišanih za 20 % ter zneska davkov in obveznih prispevkov za socialno varnost delavca, ki v davčnem letu, v katerem se določi višina minimalne plače, ne uveljavlja olajšav za vzdrževane družinske člane skladno z zakonom, ki ureja dohodnino in ki razen minimalne plače in regresa, določenega z zakonom, nima drugih obdavčljivih dohodkov, ki bi vplivali na višino splošne olajšave. Upoštevaje rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oz. gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti se lahko minimalna plača določi v znesku, ki je višji od zneska opredeljenega v prejšnjem stavku.

 

Žal pa ukrep povišanja minimalne plače delavcem, ki bodo v tem mesecu pri izplačilu minimalne plače za pretekli mesec prejeli 29 evrov več, po napovedih pristojnih ministrstev, že prinaša višje stroške vrtcev, šolske prehrane, nižje otroške dodatke, nižje štipendije in sigurno še kaj, kar bo ponovno obremenilo družinski proračun ljudi, ki za svoje delo prejemajo zgolj minimalno plačo.

 

    

                                                                                                     Svetovalka

                                                                             Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Članek

Viri: