Upokojenec in njegove možnosti ponovne zaposlitve oz. samozaposlitve

Vse bolj pogosto se med upokojenci zastavlja vprašanje, kako in na kakšen način do dodatnega vira zaslužka, saj jim tako nizke pokojnine ne omogočajo dostojnega življenja.

 

Žal zakonodaja ne omogoča hkrati statusa zavarovanca in upokojenca. Ima pa zavarovanec, ki se je že upokojil, možnost, da ponovno vstopi v delovno razmerje oziroma ponovno odpre pridobitno ali drugo dovoljeno dejavnost, da opravlja poslovodno funkcijo oziroma opravlja kmetijsko dejavnost.

 

Najpogosteje upokojenci iščejo takšne oblike dela, ki jim poleg dodatnega zaslužka omogočajo, da obdržijo polno pokojnino. To jim omogočajo prejemki iz naslova civilnopravnih pogodb, med katerimi so najpogostejše avtorske in podjemne pogodbe, pogodba o prokuri in pogodba o začasnem oz. občasnem delu upokojencev. Pri navedenih civilnopravnih pogodbah po sedaj veljavnem Pokojninskem zakonu ZPIZ-2 ni omejen z višino prejemkov, razen pri pogodbi o začasnem oz. občasnem delu upokojencev, ki v seštevku v koledarskem letu 2020 ne sme presegati 7.562,47 eur.

 

Vendar pa navedene civilnopravne oblike dela niso vedno mogoče, zato je potrebna sklenitev pogodbe o zaposlitvi ali samozaposlitev. To pomeni, da upokojenec oz. uživalec starostne, predčasne, vdovske in družinske pokojnine, ki na območju Republike Slovenije začne ponovno delati ali opravljati dejavnost, ponovno pridobi lastnost zavarovanca, pravica do pokojnine pa mu v času ponovne vključitve v zavarovanje miruje.

 

V primeru, ko začne upokojenec ponovno delati oz. opravljati dejavnost v obsegu, ki ustreza sorazmernemu delu polnega delovnega oz. zavarovalnega časa, vendar najmanj s polovico polnega zavarovalnega časa oz. najmanj 2 uri dnevno ali 10 ur tedensko, je potrebna vključitev v zavarovanje za sorazmerni del, za preostanek pa uživalec pokojnine še vedno prejema sorazmerni del pokojnine.

 

V primeru, ko pa vstopi upokojenec oz. uživalec starostne ali predčasne pokojnine  v zavarovanje za polni delovni čas, lahko sedaj z novelo ZPIZ-2 uveljavlja pravico do izplačila 40 % deleža (uživalci 20 % starostne pokojnine na dan 31. 12. 2019) že uveljavljene starostne pokojnine. To pomeni, da zavarovancu, ki že prejema 20 % starostne pokojnine po noveli ZPIZ-2 pripada od 1. 1. 2020 40 % starostne pokojnine do prenehanja obveznega zavarovanja za polni delovni oziroma zavarovalni čas, vendar ne več kot tri leta.

 

   

                                                                                                      Svetovalka SPOT

                                                                                      Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

Viri:

 

Članek v originalu.

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija