Razpis ''INOVATOR LETA SSD 2019''

Območno razvojno partnerstvo "SPODNJE SAVINJSKE DOLINE"

objavlja razpis za podelitev nagrad in priznanj

"INOVATOR LETA SSD 2019".

 

 

OBMOČNO RAZVOJNO PARTNERSTVO

»SPODNJE SAVINJSKE DOLINE«

Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec

 

objavlja na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije

 

razpis za podelitev nagrad in priznanj

INOVATOR LETA SSD 2019

v kategorijah:

 

patenti,

izboljšave izdelkov,

izboljšave tehnoloških postopkov.

 

Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe  – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec,

ali

fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh občin in s svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu "Inovator občine Žalec" ali na razpisu "Inovator leta SSD".

 

Prijave na razpis sprejema do 31. marca 2020 

Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec.

 

Prijava na razpis mora vsebovati:

 

Prijavitelji oddajo prijavo na PRIJAVNEM OBRAZCU, ki je obvezni del vloge in je dosegljiv na spletnih straneh RA Savinja, s priloženo elektronsko verzijo kompletne

prijave s podrobnim opisom inovacije v pdf  formatu oz. formatu, ki ne dopušča spreminjanja vsebine. Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako

 »NE ODPIRAJ – RAZPIS INOVATOR LETA«.

 

Komisija za izvedbo razpisa, ki jo je imenoval Območni svet Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline, bo vloge obravnavala do najkasneje 23. aprila 2020.

 

Vse informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator leta SSD«  dobite na Razvojni agenciji Savinja,

tel.: 03/713 68 60  in na spletni strani  www.ra-savinja.si