Predlog Zakona o interventnih ukrepih na javno finančnem področju

Gre pa za izredni oz. začasni ukrep, ki bo v veljavi le za določeno obdobje.

 

→ Interventni zakon predvideva davčni zavezancem nov skrajni rok 31.5.2020 za naslednje primere:
• obračun od dohodka iz dejavnosti 
• davčni obračun za davčno obdobje, ki se ne razlikuje od koledarskega leta za leto 2019
• davčni obračun za davčno obdobje, ki se razlikuje od koledarskega leta in je enako poslovnemu letu
• priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2020
• priglasitev ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za davčno leto 2020 
• predložitev zaključnih računov in letnih poročil za zavezance, ki predlagajo letna poročila na Agencijo Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve do 31. marca tekočega leta
• predložitev zaključnih računov in letnih poročil za neposredne uporabnike državnega proračuna
• predložitev zaključnih računov in letnih poročil neposrednih uporabnikov občinskega proračuna
• predložitev zaključnih računov in letnih poročil za posredne uporabnike državnega proračuna
• predložitev zaključnih računov in letnih poročil za posredne uporabnike občinskega proračuna 
 
→ Za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine ter akontacije davka od dohodkov pravnih oseb, davčni zavezanec zahtevi za spremembo predhodne akontacije oziroma akontacije dohodnine in akontacije davka od dohodkov pravnih oseb priloži oceno davčne osnove za tekoče leto ter podatke, ki dokazujejo spremembo davčne osnove. 
 
Zavarovalna osnova v letu 2020 se na novo določi na podlagi zadnjega obračuna akontacije dohodnine oziroma dohodnine od dohodka iz dejavnosti za mesec po mesecu, v katerem je bil obračun davka predložen davčnemu organu, vendar najpozneje za mesec junij. 
 
Odlog plačila in obročno odplačilo obveznosti na podlagi vloge davčnega zavezanca zaradi izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov zaradi epidemije virusa COVID-19 za čas do dveh let oziroma dovoli plačilo v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev:
• za plačilo davka
• akontacijo davka ali davčni odtegljaj 
 
Pri zamudi s plačilom obrokov, ki zapadejo v plačilo v obdobju veljavnosti interventnega zakona, zapadejo v plačilo vsi zapadli neplačani obroki tri mesece po prenehanju veljavnosti tega zakona. 
 
Za odloženi znesek davka oziroma neplačane davke (vključno z zamudnimi obrestmi) v obdobju veljavnosti tega zakona se ne zaračunajo obresti davčnemu zavezancu in davčnemu zavezancu – fizični osebi. 
 
Odmera dohodnine:
• davčni organ najpozneje 30. junija 2020 sestavi informativni izračuna dohodnine za leto 2019
• davčni zavezanec rezident, če mu informativni izračun dohodnine za leto 2019 ni bil vročen do 15. julija 2020, vložiti napoved za odmero dohodnine do 31. avgusta 2020 
 
Davčna izvršba:
• v času veljave interventnega zakona ne teče zastaranje pravice do izterjave davka za tiste zavezance, ki izkoristijo možnost po tem zakonu, če davčni organ ne začne oziroma ne nadaljuje že začete davčne izvršbe. V tem primeru je zastaranje pravice do izterjave zadržano. Čas zadržanja se ne šteje v čas zastaralnega roka (Vir: SPIRIT).
 
 
Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.
Svetovalka SPOT