Vloga na ZRSZ za povračilo nadomestila plače za čakanje na delo in karanteno

 

ZRSZ je na podlagi Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (Ur. l. RS, št. 36/2020, ZIUPPP), ki je začel veljati 29. marca 2020, omogočil oddajanje vloge za povračilo nadomestila plače.

 

Delodajalci, ki portala za delodajalce na spletni strani ZRSZ do sedaj še niste uporabljali, se morate sprva registrirati. ZRSZ opozarja, da se čimprej registrirajte, ker zaradi povečanega števila vlog za registracijo, le-ta nekaj časa traja. Več informacij o registraciji in pooblaščanju računovodskih servisov se nahaja tu:

Oddaja vlog poteka samo elektronsko.

Trenutno lahko oddate vlogo za:

  1. povračilo izplačanih nadomestil plače zaposlenim za čakanje na delo in
  2. povračilo nadomestil plače zaposlenim, ki ne morejo opravljati dela zaradi odrejene karantene

 

Nujni podatki za izpolnitev vloge so:

- naziv in naslov podjetja, matična številka, TRR podjetja, ime in priimek zakonitega zastopnika oziroma pooblaščenca, ime in priimek kontaktne osebe, zadolžene za ukrep, telefonska številka kontaktne osebe, e-naslov,

 - za obračun plač delavcem uporabljamo: fond delovnih ur po sistemu dejansko opravljenih ur ali fond delovnih ur po sistemu fiksno opravljenih ur,

 - število vseh zaposlenih na dan oddaje vloge in število zaposlenih na začasnem čakanju na delo iz poslovnih  razlogov na dan oddaje vloge (napišete seznam delavcev, na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov, vzorec je pripravil ZRSZ - Povezava, nato to tabelco pripnete k vlogi).

 

V e-vlogi boste dali izjavo, da (strinjanje z izjavo boste potrdili s kljukico):

1. Zaradi poslovnih razlogov začasno ne moremo zagotavljati dela delavcem in smo delavce napotili na začasno čakanje na delo ter jim izdali ustrezne odredbe o napotitvi na čakanje na delo.

2. Nismo neposredni ali posredni proračunski uporabnik, katerih delež prihodkov iz javnih virov je bil v letu 2019 višji od 70 %.

3. Ocenjujemo, da nam bodo prihodki v prvem polletju 2020 upadli za več kot 20 % in v drugem polletju ne bodo dosegli več kot 20 % rast glede na isto obdobje leta 2019 (v primeru, da ta pogoj pomoči ob predložitvi letnih poročil za leto 2020 ne bo dosežen, boste morali naknadno vrniti celotno pomoč).

4. Sprejemamo vse pogoje in določila, ki so navedena in zahtevana v zakonodaji (glejte spodaj pod pomembno).

5. Pod kazensko in materialno odgovornostjo potrjujemo, da so vse navedbe v vlogi in prilogah, ki so sestavni del vloge, resnične in ustrezajo dejanskemu stanju.

 

OPOZORILO: Opozarjamo, da izjava pod 2., 3. in 5. točko izhaja iz Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), ki pa še ne velja.

 

POMEMBNO: ZIUZEOP (sprejet na Vladi)  določa tudi pogoje, ki jih mora delodajalec izpolnjevati, da bo upravičen do povračila nadomestila plače in vseh socialnih prispevkov. Pravice do povračila nadomestila plače in prispevkov ne more uveljavljati delodajalec,

- ki ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ, če ima neplačane zapadle obveznosti na dan vložitve vloge,

- šteje se tudi, da delodajalec ne izpolnjuje obveznosti, če na dan oddaje vloge ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje vloge,

- ki v zadnjih treh mesecih pred mesecem napotitve na začasno čakanje na delo ni redno izplačeval plač oziroma prispevkov za socialno varnost,

- če je nad njim uveden postopek stečaja,

- delavec se lahko v tekočem mesecu vrne na delo do 7 zaporednih dni,

- če bo v obdobju od uveljavitve ZIUZEOP do konca 2020 poslovni subjekt delil dobiček, izplačal del plač za poslovno uspešnost ali nagrade poslovodstvu, bo moral vsa prejeta sredstva vrniti, skupaj z ZZO.

 

Vse vloge, vložene po trenutno veljavnem ZIUPPP, se bodo obravnavale po ZIUZEOP (108. člen ZIUZEOP).

Priročnik za vnos in oddajo vloge – zaposleni na začasnem čakanju na delo iz poslovnih razlogov

Priročnik za vnos in oddajo vloge –  zaposleni z odrejeno karanteno

ZRSZ bo o vlogi odločil v 8 dneh s sklepom. Povračilo se delodajalcu izplača 10. v mesecu, ki sledi mesecu izplačila nadomestila.

 

ZRSZ: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/objavljen-zakon-o-interventnih-ukrepih-place-prispevki