Temeljni dohodek in oprostitev plačila prispevkov po ZIUZEOP

Z 11. 4. 2020 je stopil v veljavo Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (v nadaljevanju ZIUZEOP), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 49/2020 dne 10. 4. 2020.

 

Tako 34. člen ZIUZEOP navaja, da je upravičenec do izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka tisti, ki zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. Upravičenci so torej:

samozaposleni, ki je v obvezno zavarovanje vključen na podlagi opravljanja te dejavnosti, družbenik, ki je poslovodna oseba in je zavarovan na podlagi 16. člena ZPIZ-2, verski uslužbenec in kmet, ki je v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključen na podlagi 17. člena ali petega odstavka 25. člena ZPIZ-2. Pogoj, da je upravičenec upravičen do izplačila izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka je, da je imel na dan 9. 4. 2020 poravnane vse obveznosti do Finančne uprave RS. Prav tako so navedeni upravičenci oproščeni tudi plačila prispevkov za vsa obvezna socialna zavarovanja.

Za koriščenje obeh omenjenih ugodnosti je potrebno na Finančno upravo RS poslati posebno izjavo, ki je dostopna na spletnem portalu eDavki ali na mobilni aplikaciji eDavki.  V eni izjavi se torej uveljavljata obe ugodnosti. Upravičenec s podano izjavo izjavi, da zaradi epidemije ne more opravljati dejavnosti ali jo opravlja v bistveno zmanjšanem obsegu. 35. člen ZIUZEOP navaja, da bistveno zmanjšan obseg opravljanja dejavnosti pomeni:

Roki vložitve izjave in nakazilo mesečnega temeljnega dohodka, ki ga po izpolnitvi pogojev ZIUZEOP izplača Finančna uprava RS

Upravičenec prejme mesečni temeljni dohodek v višini 350 eurov za mesec marec 2020 in 700 eurov za meseca april in maj 2020.

Roki za oprostitev plačila prispevkov:

Za uveljavljanje ukrepa oprostitve plačila prispevkov mora imeti upravičenec na dan vložitve izjave preko eDavkov poravnane vse zapadle davčne obveznosti.

V kolikor upravičencu oz. samozaposlenemu v prvem polletju 2020 prihodki ne bodo upadli za več kot 20 % glede na isto obdobje leta 2019 in bo v drugem polletju 2020 dosegel več kot 20 % rast prihodkov glede na isto obdobje leta 2019, pogoj za pomoč ne bo dosežen in bo moral upravičenec pomoč vrniti v celoti. Na upad ali rast prihodkov v letu 2020 glede na isto obdobje v preteklem letu pa ni vezano vračilo oproščenih prispevkov.

 

Članek v originalu.

 

                                                                                                 Svetovalka SPOT

                                                                                    Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

 

Viri:

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija