Nova odloka glede gostinske dejavnosti in zbiranja ljudi

Z 9. 10. 2020 sta stopila v veljavo nova vladna odloka. Začasno je tako prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi. Zbiranje do 10 ljudi pa je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu z navodili NIJZ. Po novem pa je opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba) ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra. Ta omejitev strežbe le za mizami ne velja za osebni prevzem jedi in pijač.

 

1. Prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi, do 500 ljudi dovoljeno na javnih shodih in prireditvah ter drugih zbiranjih, a brez pogostitve

Vlada je izdala Odlok o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter prepovedi prometa posameznih vrst blaga in izdelkov v času zbiranja ljudi ter ga objavi v Uradnem listu RS.

Z odlokom se zaradi preprečitve širjenja nalezljive bolezni COVID-19 začasno omeji oziroma prepove zbiranje ljudi v Republiki Sloveniji in v času zbiranja prepove promet posameznih vrst blaga in izdelkov, razen če odlok vlade določa drugače. Odlok se ne uporablja za dejavnosti, ki se izvajajo za zagotavljanje izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb.

 

Prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi

Začasno je prepovedano zbiranje več kot deset ljudi. Zbiranje do deset ljudi je dovoljeno samo v primeru, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ.

 

Do 500 ljudi na organiziranih javnih shodih in prireditvah ter drugih zbiranjih, a brez pogostitve

Zbiranje ljudi na organiziranih javnih shodih in javnih prireditvah ter drugih oblikah zbiranja, za katere se Zakon o javnih zbiranjih ne uporablja, do 500 udeležencev (brez nastopajočih) pod pogojem, da organizator pridobi pozitivno mnenje NIJZ za tak shod ali prireditev oziroma drugo obliko zbiranja in zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili oziroma priporočili NIJZ. Organizator na zahtevo pristojnega nadzornega organa predloži pozitivno mnenje NIJZ. Na teh shodih, prireditvah ali drugih oblikah zbiranja ni dovoljena strežba oziroma pogostitev s hrano.

Kadar je prijava javnega shoda ali javne prireditve v skladu z zakonom obvezna, mora organizator ob prijavi poleg zakonsko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ.

Za zagotovitev in spoštovanje ukrepov iz odloka je odgovoren sklicatelj oziroma organizator.

NIJZ je dolžan obravnavati vsako podano vlogo za izdajo pozitivnega mnenja za javni shod, javno prireditev ali drugo obliko zbiranja, za katere se Zakon o javnih zbiranjih ne uporablja, in izdati pozitivno ali negativno mnenje.

Nadzor

Globe za kršitve tega odloka se izrekajo v skladu z zakonom, ki ureja nalezljive bolezni. Izvajanje tega odloka poleg pristojnih inšpekcijskih služb nadzoruje tudi Policija v okviru svojih pristojnosti. Če pri opravljanju svojih nalog vpoklican pripadnik Civilne zaščite naleti na kršitve iz tega odloka, ki jih ne more preprečiti oziroma prekiniti z opozorilom, o kršitvi nemudoma obvesti najbližjo policijsko postajo.

Uveljavitev odloka

Odlok začne veljati 9. oktobra 2020.

Vir: Ministrstvo za notranje zadeve

 

 

2. Odlok o dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji

Vlada je izdala Odlok o dopolnitvah Odloka o omejitvah ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki začne veljati 9. oktobra 2020.

Zaradi poslabšanja epidemiološkega stanja je vlada sprejela odlok, s katerim omejuje opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih, v kolikor se ne more zagotoviti sedeče postrežbe in medsebojne razdalje najmanj 1,5 metra za osebe, ki niso iz istega gospodinjstva. Izkušnje namreč kažejo, da je prenos bolezni najpogostejši takrat, ko se v istem ali na istem prostoru nahaja večje število oseb.

Odlok določa, da je opravljanje gostinske dejavnosti strežbe jedi in pijač v gostinskih in nastanitvenih obratih dovoljeno le za mizami (sedeča postrežba), ob upoštevanju razdalje med osebami najmanj 1,5 metra, razen za osebe iz istega gospodinjstva, ki sedijo za isto mizo, pri čemer omejitev ne velja za osebni prevzem jedi in pijač.

Z Odlokom je tudi določeno, da se število oseb v zaprtih javnih prostorih, v katerih se izvaja dejavnost ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom (trgovinski centri in posamezne trgovine, banke, pošte, lekarne, zavarovalnice) omeji na 20 kvadratnih metrov na posamezno stranko. Ukrep je potreben zaradi zagotavljanja minimalnega stika med osebami, ki se v teh prostorih nahajajo. S tem se osebam, ki so hkrati prisotne v prostoru, omogoča več osebnega fizičnega prostora, s čimer lahko skrbneje pazijo na medosebno razdaljo.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo