Poslovanje gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov savinjske regije v letu 2022

V preteklem letu je gospodarstvo v savinjski regiji nadaljevalo uspešno poslovanje iz leta 2021, obdobja okrevanja po ''korona času''. Gospodarsko moč in vpliv poslovanja gre med poslovnimi subjekti pripisati predvsem družbam, ki so v letu 2022 ustvarile okrog 93 % vseh prihodkov, odhodkov in neto dodane vrednosti ter zaposlovale dobrih 91 % vseh zaposlenih, ustvarile pa 90 % čistega dobička gospodarstva regije.

Podjetniki so ustvarili malo več kot 6 % prihodkov, odhodkov in neto dodane vrednosti regije ter zaposlovali slabo desetino vseh zaposlenih, k čistemu dobičku pa so prispevali desetino deleža.

Gospodarske družbe savinjske regije že nekaj let dosegajo približno 10 % ekonomske moči v Sloveniji in se po številu družb ter zaposlenih umeščajo za osrednjeslovensko in podravsko regijo, medtem ko se po dosegu prihodkov, odhodkov in bilančni vsoti uvrščajo na drugo mesto, za osrednjeslovensko regijo.

V regiji je v preteklem letu poslovalo 10,3 % vseh družb. Le-te so zaposlovale 12,1 % vseh zaposlenih, ustvarile 9,8 % vseh prihodkov ter 8,8 % neto čistega dobička. Iz zbirne bilance sredstev ter obveznosti vseh družb v Sloveniji je slaba desetina sredstev oz. obveznosti pripadala družbam iz savinjske regije.

Po ekonomski strukturi so najmočnejše družbe iz predelovalnih dejavnosti ter dejavnosti trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil. Poleg gradbeništva se še naprej krepita promet in skladiščenje, nazaj pa se prebuja tudi gostinstvo. Družbe iz predelovalnih dejavnosti so v preteklem letu zaposlovale 45 % vseh zaposlenih v regiji in pridelale polovico prihodkov regije. Na drugem mestu so po gospodarski moči družbe, ki opravljajo trgovinsko dejavnost, na tretjem mestu pa družbe iz gradbeništva. Vse dejavnosti so v preteklem letu beležile rast prihodkov od prodaje, še posebno gostinstvo, gradbeništvo, promet in dejavnost oskrbe z električno energijo, plinom in paro.

 V regiji je bilo lani na novo vpisanih oz. registriranih približno 400 družb, izbrisanih pa nekaj manj kot 300, pri čemer je bilo največ vpisov in izbrisov na področju gradbeništva in trgovine. Glede na velikost, je bilo lani v regiji 5.942 mikro, 1.077 majhnih, 135 srednjih in 55 velikih družb. Po ekonomskih kategorijah so kot običajno prevladovale velike družbe, a je prilagodljivost in dinamičnost na strani manjših družb. Glede na leto prej so mikro družbe beležile najvišjo rast prihodkov, saj so obseg prihodkov povečale za 16,1 %. Pri mikro in srednje velikih družbah je bila intenzivna tudi izvozna aktivnost, saj so mikro družbe na tujem trgu dosegle 28,3 % realno rast, srednje velike pa 14,2 % realno rast prihodkov od prodaje. Družbe vseh velikosti so leto 2022 zaključile pozitivno, medtem ko so obseg čistega dobička najbolj povečale srednje velike družbe, obseg čiste izgube pa majhne družbe.

V preteklem letu je bilo v Poslovni register Slovenije na območju savinjske regije na novo vpisanih 2.225 podjetnikov, 1.547 pa izbrisanih. Največ fluktuacije je bilo zaznati v dejavnostih trgovine in gradbeništva. Mnogi novi vpisi in izbrisi podjetnikov vplivajo na nihanje števila podjetnikov, ki oddajo letna poročila za posamezna leta, saj vedno več podjetnikov ugotavlja davčno osnovo na podlagi normiranih odhodkov, ki niso zavezani k predložitvi letnega poročila AJPES-u. Teh je bilo na območju regije v lanskem letu slaba polovica.

Samostojni podjetniki savinjske regije so v lanskem letu dosegli okrog 16 % pomembnejših ekonomskih kategorij v skupni bilanci podjetnikov v državi, s čimer so nekoliko okrepili ekonomsko moč na ravni države. V primerjavi z ostalimi regijami so se po njihovem številu in številu zaposlenih umestili na tretje mesto, za osrednjeslovensko in podravsko regijo. Po obsegu prihodkov, odhodkov ter bilančne vsote so za las presegli podravske podjetnike.

V regiji je poslovalo 13,4 % vseh slovenskih podjetnikov, ki so zaposlovali 14,6 % vseh zaposlenih in ustvarili 16,3 % vseh prihodkov ter 14,3 % neto podjetnikovega dohodka. Tako so v skupno premoženjsko bilanco podjetnikov v Sloveniji doprinesli 14,8 %.

V podjetništvu ostajajo po ekonomski strukturi najmočnejše panoge na ravni države kot regije gradbeništvo, predelovalne dejavnosti, trgovina in promet. V teh dejavnostih so podjetniki lani zagotavljali 76,7 % vseh delovnih mest med podjetniki v regiji, ustvarili dobre štiri petine prihodkov od prodaje, dobre tri četrtine dodane vrednosti ter 74,6 % neto podjetnikovega dohodka regije.

Po strukturi velikosti je večina podjetnikov mikro velikosti. Vsak med njimi v povprečju nima veliko zaposlenih ali pa posluje sam, le peščica jih ima zaposlenih več kot 9.      

Glede na prikazane podatke lahko povzamemo, da se v gospodarstvu še naprej odraža njegova odpornost v simbiozi s posledicami sprejetih ukrepov za blaženje energetske krize, povezane z rusko vojaško agresijo. Prav tako pa moramo upoštevati tudi visoko inflacijo, ki je precej povečala razliko med nominalno in realno spremembo ekonomskih kategorij.

 

Članek v originalu (13. 7. 2023).

                                                                                                                

Svetovalka SPOT

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

 

 

Viri:

 

 

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport ter SPIRIT, Javna agencija