Ukrepi v pomoč gospodarstvu po poplavah

Ministrstvo je dnevno v stiku z gospodarstvom, ki je utrpelo škodo v nedavnih poplavah. Z namenom pomoči je sodelovalo pri sprejemanju ukrepov tako v okviru sprememb Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, kot na drugih področjih v pristojnosti ministrstva. V nadaljevanju predstavljamo ključne ukrepe za pomoč gospodarstvu.

 

Ukrepi subvencioniranja dela

Kot trenutno najpomembnejša ukrepi za ohranitev delovnih mest so ukrepi za subvencioniranje dela. Prvi je ukrep 80 odstotnega subvencioniranja čakanja na delo, ki velja za tri mesece, z možnostjo podaljšanja za dodatne tri mesece. Poleg tega bo država podjetjem v celoti subvencionirala strošek odsotnosti zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile.

Samozaposleni, družbeniki in delničarji bodo prejeli pomoč v višini 1200 evrov mesečno, samozaposlenim v kulturi 760 evrov mesečno, kmetje pa 1020 evrov mesečno. Pomoč bodo tisti, ki so bili prizadeti od poplav, lahko prejemali za obdobje od avgusta do decembra 2023.

Predplačilo in poplačilo škode

Podjetja bodo lahko prejela predplačila za škodo in sicer v višini do 10 odstotkov ocenjene škode. S tem ukrepom je predvideno sofinanciranje nastale škode na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka. Po trenutni oceni bo to znašalo od 50-100 milijonov evrov. Ta pomoč pa se bo upoštevala pri naknadnem izplačilu dodeljenih sredstev v okviru Programa odprave posledic škode v gospodarstvu.

Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč pod pogojem, da so na voljo proračunska sredstva, omogoča pripravo Programa odprave posledic škode v gospodarstvu, po katerem bodo lahko oškodovana podjetja prejela tudi pomoč v višini do 60 odstotkov, če so imela škodo, ki je nastala in je upravičena do pomoči, zavarovano. V nasprotnem primeru je povračilo do 50 odstotkov. Izplačilo zavarovalnine se odšteje pri izračunu višine dodeljenih sredstev.

Zagotavljanje likvidnosti podjetij

Za zagotavljanje likvidnosti podjetij se bosta izvedla dva ukrepa.

Prvi ukrep prinaša skupno 130 milijonov evrov sredstev v okviru novele Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč, ki omogoča SID banki in Slovenskemu podjetniškemu skladu, da prejeta sredstva v okviru ukrepov za spopadanje z ukrajinsko in energetsko krizo namenila tudi za odpravo posledic poplav v letošnjem letu.

Drugi ukrep v vrednosti 100 milijonov omogoča finančni inženiring v obliki posojilnega sklada in garancijske sheme v enaki višini za investicije v osnovna in obratna sredstva.

Odlog plačila kreditov od javnih skladov

Novela Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč tudi vsem, ki so v preteklosti prejeli kredite od javnih skladov, omogoča, da zaprosijo odlog plačila kreditov za obdobje 12 mesecev. Javni skladi (Slovenski podjetniški sklad, Slovenski regionalno razvojni sklad, Eko sklad) lahko kreditojemalcem odobrijo odlog plačila obveznosti iz kreditne pogodbe, ki še niso zapadle v plačilo do dneva uveljavitve novele. Podjetja bodo morala oddati vlogo do 31. decembra 2023.

Podaljšanje projektnih rokov

Ministrstvo si bo v okviru zmožnosti prizadevalo ugoditi predlogom podjetij in občin za podaljšanje rokov za izvedbo projektov, za oddajo zahtevkov za izplačilo, za predložitev poročil ter po potrebi tudi ostale roke in zaveze iz pogodb o sofinanciranju za prizadeta podjetja.

Druge aktivnosti ministrstva za soočanje s poplavami

Uporaba blagovnih rezerv

Za namene odprave posledic poplav je bilo na podlagi sklepa Vlade RS iz državnih blagovnih rezerv uporabljenih 3916 parov škornjev. Poleg tega je bila iz blagovnih rezerv za namene zagotavljanja oskrbe z električno energijo omogočena začasna uporaba osmih mobilnih električnih agregatov.

 

Vir: MGTŠ