Razpis za podelitev nagrad in priznanj INOVATOR LETA SSD 2023

Območno razvojno partnerstvo »SPODNJE SAVINJSKE DOLINE« - Občina Braslovče, Občina Polzela, Občina Prebold, Občina Tabor, Občina Vransko, Občina Žalec objavlja na osnovi Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije razpis za podelitev nagrad in priznanj INOVATOR LETA SSD 2023 v kategorijah: patenti, izboljšave izdelkov, izboljšave tehnoloških postopkov.

Za nagrado in priznanje lahko kandidirajo fizične osebe – avtorji inovacij s stalnim bivališčem na območju občin Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec ali fizične osebe – avtorji inovacij, ki so svojo inovacijo razvili in implementirali na območju teh občin in s svojo inovacijo še niso kandidirali na razpisu "Inovator leta SSD".
 
Prijave na razpis sprejema do 8. aprila 2024 Razvojna agencija Savinja, Ul. heroja Staneta 3, 3310 Žalec.
 
Prijava na razpis mora vsebovati:
  • ime in priimek ter naslov inovatorja,
  • naziv in popolni opis realizirane inovacije z navedbo značilnosti po kriterijih za ocenjevanje,
  • slike, načrte in opis prijavljene inovacije,
  • stopnjo realizacije inovacije.
Prijavitelji oddajo prijavo na PRIJAVNEM OBRAZCU, ki je obvezni del vloge in je dosegljiv na spletnih straneh RA Savinja (https://ra-savinja.si/inovator-leta-ssd-2023/), s priloženo elektronsko verzijo kompletne prijave s podrobnim opisom inovacije v pdf formatu oz. formatu, ki ne dopušča spreminjanja vsebine.
 
Vloga mora biti oddana v zaprti kuverti z oznako »NE ODPIRAJ – RAZPIS INOVATOR LETA«.
 
Komisija za izvedbo razpisa, ki jo je imenoval Območni svet Območnega razvojnega partnerstva Spodnje Savinjske doline, bo vloge obravnavala do najkasneje 13. 5. 2024. Vse informacije ter Pravila in merila o podeljevanju nagrad in priznanj za inovacije »Inovator leta SSD« dobite na Razvojni agenciji Savinja, tel.: 03/713 68 60 in na spletni strani https://ra-savinja.si/