O Nas

 

Območna obrtno podjetniška zbornica - Zbornica zasebnega gospodarstva Žalec (OOZ-ZZG Žalec) kot samostojna strokovno-poslovna in nestrankarska organizacija zastopa interese obrtnikov in podjetnikov na območju UE Žalec in zajema občine Braslovče, Polzela, Prebold, Tabor, Vransko in Žalec.

OOZ-ZZG Žalec spremlja in obravnava problematiko obrti in podjetništva ter zastopa interese članov na lokalnem in državnem nivoju. Skrbi za skladen razvoj gospodarskih dejavnosti na lokalnem nivoju, promocijo obrti in obrtnih poklicev, štipendiranje deficitarnih poklicev v obrti. Ima tudi javna pooblastila za izdajanje obrtnih dovoljenj in vodenje obrtnega registra ter opravljanje postopkov SPOT Registracija.

OOZ-ZZG Žalec ponuja svojim članom tudi svetovalne storitve (iz različnih področij, kot so: davki, prispevki, tehnični predpisi itd.), izobraževanje (varstvo pri delu, zakonske spremembe in predpisi, specializirano strokovno izobraževanje za posamezne dejavnosti, strokovne ekskurzije, prezentacije in demonstracije novih tehnologij in izdelkov ipd.), šport, rekreacijo in kulturo ter skrb za upokojene obrtnike oz. člane.