Vizija in cilji

 

Vsaka organizacija je lahko uspešna, če dosega smotre in cilje skladno z interesi vplivnih udeležencev. Vizija je projekcija organizacije v prihodnost, ki smiselno povezuje in izraža pomembne ter dolgoročne interese organizacije v prihodnost, ki smiselno povezuje in izraža pomembne ter dolgoročne interese udeležencev. Dober management ima pregled nad celotno organizacijo, njenim okoljem in nad interesi vplivnih udeležencev organizacije.

Vizija zbornice se glasi: »Naredimo Slovenijo podjetno in bogatejšo«. Zbornica želi, da Slovenija postane odlična lokacija za inovativno gospodarstvo, trgovino in posle ter da je življenje slovenskega prebivalstva kakovostno (Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, b. l.).

OOZ-ZZG Žalec je za uresničevanje svojega poslanstva in hkratnega doprinosa k viziji določila štiri temeljna področja in v okviru le teh definirala tako dolgoročne kot kratkoročne cilje. Temeljna področja delovanja oziroma področja osredotočenosti so:


Strateška usmeritev OOZ-ZZG Žalec so njihovi člani, saj so temeljna področja osredotočena prav na njih, s čimer sledi uresničevanju svojega poslanstva.

 

Cilji OOZ-ZZG Žalec

OOZ-ZZG Žalec se v okviru svojega delovanja osredotoča predvsem na naslednje cilje:

 

Zbornica brez svojih članov ne more obstati, zato je ključno, da vsi zaposleni in funkcionarji sledijo skupnim vrednotam kot so: povezovalnost, delavnost, poštenost ter sposobnost sprejemanja kritik. Vse to je pogoj, da se ohrani povezan in učinkovit zbornični sistem, ki bo lahko deloval kar se da učinkovito in transparentno. Pomembna je povezanost tako z območnimi zbornicami kot s krovno organizacijo in sekcijami ter odbori.

 

OOZ_ZZG Žalec aktivno deluje pri pridobivanju novih članov z vljudnim vabilom v članstvo in s predstavitvijo vseh prednosti in ugodnosti članstva.

 

OOZ_ZZG Žalec svojim članom nudi brezplačno tako osnovno svetovanje, ki je potrebno ob vstopu v podjetništvo, kot tudi specialistična svetovanja iz različnih področij: gospodarskega in civilnega prava, delovnega prava, davkov, plač, računovodstva in knjigovodstva, tehnične zakonodaje, standardov, financiranja in pridobivanja ugodnih finančnih virov preko domačih in EU javnih razpisov, internacionalizacije in vstopa na tuje trge. Z nadaljevanjem in nadgradnjo zborničnega projekta Mozaik podjetnih si OOZ_ZZG Žalec prizadeva pri pridobivanju novih partnerjev, ki imetnikom kartice Mozaik podjetnih, torej članom obrtno-zborničnega sistema nudi številne ugodnosti in popuste pri nakupu materiala in storitev izbranih dobaviteljev, območnih zbornic in članov Mozaika podjetnih.

 

Na OOZ_ZZG Žalec se zavedamo, da je člane potrebno spodbujati k razvoju, usposabljanju, izobraževanju ter pridobivanju novih znanj, ki bodo podjetju prinesla novosti in konkurenčno prednost pred drugimi. V sodelovanju z Izobraževalnim centrom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije in regijskimi območnimi zbornicami članom nudimo različne izobraževalne storitev, ki so specializirane in prilagojene potrebam obrtnikom in malim podjetnikom:

 

OOZ-ZZG Žalec v sodelovanju z OZS spodbuja člane k internacionalizaciji oz. k mednarodnem poslovanju, saj se povečuje pomen pridobivanja informacij, svetovanja, iskanja tujih poslovnih partnerjev in strokovne podpore na mednarodnem poslovnem področju. Hkrati pa se tudi povečuje pomen skupinskih sejemskih predstavitev in poslovnih srečanj.