Podjetniki in podjetja ne pozabite na oddajo obračuna DDPO in DohDej

Rok za oddajo davčnega obračuna davka od dohodkov pravnih oseb (obračun DDPO) ter davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2020 je 31. marec 2021. Oba obračuna je mogoče oddati le elektronsko prek sistema eDavki.

Obračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) je potrebno na podlagi drugega odstavka 358. člena Zakona o davčnem postopku predložiti najpozneje v treh mesecih po preteku koledarskega leta za preteklo koledarsko leto. Torej do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Obračun DDPO morajo zavezanci vložiti v elektronski obliki preko sistema eDavki.

Zavezanec za predložitev obračuna DDPO je pravna oseba domačega ali tujega prava, ki je rezident Republike Slovenije in mora obračunati davek od vseh dohodkov ali nerezident Republike Slovenije, ki je v Sloveniji zavezan za obračun in plačilo davka od dohodkov, ki jih dosega z opravljanjem dejavnosti oziroma poslov v poslovni enoti ali preko poslovne enote nerezidenta v Republiki Sloveniji. Prav tako pa mora obračun DDPO oddati zavezanec, ki je ustanovljen za opravljanje nepridobitne dejavnosti, četudi v celoti ugotavlja dohodke iz naslova opravljanja nepridobitne dejavnosti.

V primeru, da zavezanec iz opravičljivih (nepredvidljivih in neodvrnljivih) razlogov ne more predložiti obračuna v predpisanem roku, lahko davčni organ na predlog zavezanca dovoli predložitev obračuna po izteku predpisanega roka. Mora pa potem zavezanec vložiti predlog najpozneje v osmih dneh od dneva, ko je prenehal obstajati vzrok, zaradi katerega je v zamudi, vendar najpozneje v treh mesecih od dneva, ko se je iztekel rok za predložitev obračuna. Tako predložen obračun se potem šteje kot pravočasen.

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti je na podlagi drugega odstavka 297. člena Zakona o davčnem postopku potrebno predložiti do 31. marca tekočega leta za preteklo leto.

Zavezanec obračun predloži v elektronski obliki preko sistema eDavki. V obračunu izpolni ustrezne dele prilog, in sicer glede na način njegovega ugotavljanja davčne osnove v tekočem davčnem obdobju, ki je običajno koledarsko leto. Tisti davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora razliko med akontacijo dohodnine in dohodnino od dohodka iz dejavnosti, ugotovljeno v obračunu, poravnati v roku 30 dni po predložitvi obračuna. Tisti davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem dejanskih odhodkov, mora razliko med predhodno akontacijo dohodnine ter akontacijo dohodnine od dohodka iz dejavnosti, ugotovljeno v obračunu, poravnati v roku 30 dni po predložitvi obračuna.

V kolikor pa želi davčni zavezanec od 1. januarja tekočega leta dalje spremeniti način ugotavljanja davčne osnove, mora v obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za preteklo koledarsko leto, označiti izbrani način ugotavljanja davčne osnove, kar uredi z označitvijo ustreznega polja pod točko VII.

 

Svetovalka SPOT

Barbara Mesarec Jakopič, mag. manag.

  

Viri:

Članek v originalu.

 

Projekt je sofinanciran s pomočjo Evropskega sklada za regionalni razvoj, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter SPIRIT Slovenija, javna agencija